БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

Дати на провеждане: 21 и 22 декември 2020 г.

Лектор: Евгени Господинов, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Продължителност: 6 часа и 10 мин.

84.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.
Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master) бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.
Онлайн курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.
Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол. 
Сред останалите теми на курса са:
– Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране
– Мултифункционалната роля на бюджетите
– Конфликтите между различните функции на бюджета
– Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета
– Бюджетът като средство за постигане на бизнес цели
– Производствения бюджет
– Паричния бюджет
– Инвестиционния бюджет
– Фиксираните и гъвкави бюджети
– Анализът на бюджетните отклонения
 – Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)
 – Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)
 – Стратегическото бюджетиране
В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.
Тематиката на онлайн курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.