ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Дата на провеждане: 10 юни 2024 г.

Лектор: ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА - юрист, експерт по обществени поръчки

Продължителност: 3 часа и 20 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Обучението е предназначено специално за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнителите на обществени поръчки.

По време на семинара се разглеждат практическите проблеми, които участниците срещат при участие в процедурите за обществени поръчки и в последствие, при изпълнение на сключените договори.

Всички въпроси са дискутирани през призмата на приложението им в практиката и специфичните практически нужди на участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки.

 

Сред конкретните теми на семинара са:

 - Участие в пазарни консултации

 - Възможност да се иска промяна в условията на процедурата

 - Искане на разяснение от участник

 - Преценка на критериите за подбор и методиката за оценка

 - Попълване на ЕЕДОП и подаване на оферта от обединение

 - Използване на подизпълнител и ресурс на трето лице

 - Създаване на техническо и ценово предложение

 - Предоставяне на разяснение от участник

 - Създаване на писмена обосновка

 - Документи при сключване на договор

 - Искане за изменение на договори

 - Обжалване (срокове и условия)