УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ

Дати на провеждане: 22 и 23 април 2021 г.

Лектор: Евгени Господинов, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Продължителност: 6 часа и 50 мин.

84.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи. 

На семинара се преподават необходимите умения за класифицирането на различните видове разходи с цел тяхното управление и контрол и ясното разпознаване на специфичното поведение на различните видове разходи спрямо обема на фирмената дейност. 

На участниците се представят ключовите техники за ефективен анализ на фирмените разходи и същността на тяхната практическа приложимост, в т.ч. анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis), анализът на „Критичната точка”, анализът на поведението на разходите, анализите на чувствителността и на веригата на стойностите.

Курсът разглежда и основните подходи и доказалите се в практиката ефективни инструменти за управлението на фирмените разходи, като: отчетността на разходите през целия жизнен цикъл (Life-Cycle Costing), системата на целевите разходи (Target Costing), системата „Кайзен”,бенчмаркингът, ре-инженерингът на бизнес процесите, управлението базирано на дейностите (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системите, методът „Six Sigma”.

След завършване на курса участниците ще са в състояние да:

 - познават същността, методите и целите на управленското счетоводство

 - могат да различават и класифицират основните видове разходи

 - познават изцяло и ползват терминологията на видовете разходи

 - познават специфичното поведение на различните видове разходи

 - могат да използват различните видове системи за управленско счетоводство

 - познават системите за разпределяне на разходите и да ги използват успешно

 - познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент

 - използват свободно в практиката ключовите техники за анализ на разходите

 - познават и са готови да използват основните подходи и инструменти за управлението на фирмените разходи


Курсът е насочен към лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:

 - мениджърите на фирми и организации

 - фирмени собственици

 - финансовите мениджъри, анализатори и контрольори

 - риск мениджъри

 - счетоводители,

но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във фирмите и организациите.