АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПЛАНИРАНЕ

Дати на провеждане: 19 и 20 февруари 2024 г.

Лектор: Николай Вутов – финансов експерт и бизнес консултант

Продължителност: 5 часа и 47 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Курсът предоставя основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.


Разглеждат се най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.
 

Сред конкретните теми на курса са:


– Същността, видовете и целите на АНАЛИЗА на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ


– Анализа на БАЛАНСА на ФИРМАТА


– Анализа на АКТИВИТЕ и ПАСИВИТЕ


– Анализа на КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА и ЛИКВИДНОСТТА на предприятието


– Анализа на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ, анализ на ИЗТОЧНИЦИТЕ на ПРИХОДИ и ИЗТОЧНИЦИТЕ на РАЗХОДИ


– ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ФИРМАТА и АНАЛИЗЪТ на ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ като ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ


В курса се разясняват и онагледяват примери относно съставянето на:


Показателите за ликвидност и задлъжнялост – Показател за обща ликвидност (Current Ratio), Показател за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio), Показател за парична наличност (Cash Ratio), Показател за разполагаемия паричен поток (Free Cash Flow Ratio)


Показателите за обращаемост на активите – Показател за обща обращаемост на активите (Total Asset Turnover Ratio), Показател за обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio), Показател за обращаемост на продукцията (Inventory Turnover Ratio), Показател за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio)


Показателите за рентабилност на фирмената дейност – Показател за рентабилност на печалбата (Profit Margin Ratio), Показател за рентабилност на оперативната печалба (Operating Profit Margin Ratio)


Показателите за възвръщаемост – Коефициент за възвръщаемост на активите (Return on Assets-ROA), Коефициент за възвръщаемост на собствения капитал (Return on Equity-ROE)


– Показателите за пазарна стойност и растеж


– Схемата на Дю Пон (Return on Investments-ROI)


Значително внимание в курса е отделено на привеждането на примери по темите, на практическите казуси и дискусиите, като се разглеждат няколко казуса – анализ на финансовите показатели и конкретно анализ на показателите за ликвидност, задлъжнялост и обращаемост на активите на няколко примерни дружества (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”).


Курсът е насочен към собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, финансовите и инвестиционни анализатори, счетоводителите и главните счетоводители, представителите на банкови и небанкови финансови институции.