НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ЕДИННАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Дата на провеждане: 8 юли 2024 г.

Лектор: ИЛИЯНА СЪБИНОВА – адвокат, експерт в областта на трудовото право, асистент по трудово право в Университета за национално и световно стопанство

Продължителност: 2 часа и 10 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

На обучението се разглеждат разпоредбите на новата Директива (ЕС) 2024/1233 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка.

Директивата беше публикувана в Официален вестник на ЕС на 30 април 2024 г. и е в сила от 20 май.

Сред конкретните разпоредби на директивата, които се разглеждат са:

 - Единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за издаване на единно разрешение за пребиваване с цел работа на територията на държава членка

 - Единно разрешение за пребиваване и работа - характеристика и срок на разрешението, процедурен ред за издаване, компетентен орган, необходими документи

 - Общ набор от права за работниците от трети държави, които пребивават законно в държава членка

 - Право на равно третиране с гражданите на тази държава членка

 - Запазване действието на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета до 22 май 2026 г.